Obchodní podmínky platné od 1. ledna 2020

Tyto obchodní podmínky podnikající fyzické osoby Zuzana Kociánová (IČ: 17922615), zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm (dále jen “fotograf”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen “smlouva”) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako “klient”).

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Následující podmínky se vztahují na všechny služby a nabídky.

1.2 Fotografka poskytuje své služby pouze pokud jsou splněny následující všeobecné podmínky. Obchodní podmínky se vztahují také na všechny budoucí objednávky od stejného klienta, pokud nedojde k odchylkám sepsaným písemně.

1.3 Nabídky fotografa se mohou měnit a jsou nezávazné.

2. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

2.1 Objednat se lze pouze telefonicky, e-mailem, formulářem nebo zprávou na sociálních sítích (Facebook a Instagram)

2.2 Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

2.3 Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady

2.4 Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem. 

2.5 Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

2.6 Dohodnuté schůzky s fotografem musí být odloženy nebo zrušeny nejpozději jeden den před zahájením fotografování. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

2.7 Fotograf je oprávněn zrušit nebo odložit datum fotografování z důležitých důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (email, zpráva na Facebooku, Instagramu nebo SMS). 

2.8 Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení

2.9 Fotograf neručí za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.

3. VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

3.1 Fotograf posílá galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě klientovi nejpozději týden od data fotografování.

3.2 Fotografie si klient vybírá z online galerie. Klient může provést svůj výběr, ale fotograf si vyhrazuje právo tento výběr opravit po konzultaci s klientem z důvodu kolísání kvality (např. šum obrazu, ostrost, špatné zaostření atd.). Po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy. Pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 30 dnech, dochází ke smazání galerie s náhledy. Pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 150,-

3.3  Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě)

3.4 Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.

3.5 Pokud to není výslovně požadováno klientem, má fotograf volnou ruku z hlediska úprav fotografií (obrazové kompozice, uměleckého a technického designu). Klient si je vědom fotografického stylu fotografa (viz. ukázky portfolio). Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. Pokud klient během vývoje požaduje změny, musí nést jakékoliv další náklady, které mohou vzniknout.

3.6 Fotograf fotografie zpracovává a fotografuje svým vlastním stylem (tzn. fotografuje s plně otevřenou clonou tak, aby pozadí bylo rozmazané, barvy nemusí 100% odpovídat realitě atd.), pokud není dohodnuto jinak. V případě zvláštních požadavků na zpracování může být účtován příplatek.

3.7 Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.

3.8 Nespokojenost s vlastním vzhledem na fotografiích není důvodem k reklamaci. 

3.9 Fotografie mají odpovídající kvalitu k odpovídající pozorovací vzdálenosti. Prohlížení případných nedostatků po zvětšení/přiblížení fotografie, není důvodem k reklamaci.

4. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

4.1 Fotografie jsou klientovi dodávány nejpozději 3 týdny od data výběru fotografií k úpravě (není-li dohodnuto jinak). 

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​

  • při výběru 25 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku
  • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany
  • doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 2 měsíce od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1 měsíc prodloužit. Po uplynutí této doby v souladu s uzavřenou smlouvou vyplatí smluvní pokutu za každý den prodlení
  • do 10 pracovních dnů po svatbě klient obdrží prvních zhruba 10 fotografií

4.2 Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Úschovny na jejich emailovou adresu (tištěná verze se předává buď osobně, nebo prostřednictvím pošty). Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG

4.3 Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

5. CENA A PLATBA

5.1 Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách

5.2 Platba za fotografie probíhá nejpozději před odesláním hotových fotografií klientovi. Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

6. AUTORSKÁ PRÁVA

6.1 Autorské práva náleží fotografovi i po zakoupení fotografií klientem. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

6.2 Fotograf má neomezené právo používat vytvořený obrazový materiál pro všechny účely. Pokud bude fotografie někde publikována, bude klient informován, ale nemá na fotografii žádné další nároky – ani vůči třetím stranám (např. Vydavateli…). Publikace na sociálních sítích a webu fotografa nejsou předem ohlášeny.

6.3 V případě, že klient nechce, aby se jeho fotografie v budoucnu propagovaly na internetu, musí to fotografovi oznámit ještě před fotografováním. Jeho fotky tím pádem nebudu na sociálních sítích a na internetu zveřejňovat.

6.4 Fotografie není povoleno dále upravovat (přidávat filtry, ořezávat).

7. PRÁVA A UŽÍVÁNÍ

Zakoupením digitálních obrázků získá zákazník následující práva:

7.1 Soukromá práva na užívání (soukromým použitím se rozumí: vytváření výtisků obrazového materiálu pro soukromé použití,výjimkou je produktové a business focení)
7.2 Právo publikovat fotografie na internetu, na sociálních sítích nebo na klientově soukromé nekomerční stránce (výjimkou je produktové a business focení)

7.3 Komerční použití fotografií není povoleno (výjimkou je produktové a business focení).

7.4 U produktového a business focení jsou zaslané fotografie majetkem klienta a může s nimi nakládat dle vlastního uvážení.